Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuje się, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@usz.edu.pl.

3. Dane będą przetwarzane będą dla celów: naliczania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, archiwalnych, statystycznych, uaktualniania baz, wysyłania korespondencji, rezerwowania pobytu i meldowania w ośrodkach wypoczynkowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit.b RODO, w związku z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminem ZFŚS (tekst jednolity zarządzenie nr 13/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane

8. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pana/i dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Kontakt

Dział Socjalny
Al. Papieża Jana Pawła II 31
70-453 Szczecin
pokój 5 parter
socjalny@usz.edu.pl